APA

L’associació de pares i mares del nostre alumnat és una associació sense ànim de lucre la finalitat de la qual és la següent:

a) Assistir als pares, mares o tutors/es del nostre alumnat en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills/es i tutelats/des.

b) Col·laborar amb les activitats educatives del centre.

c) Promoure la participació dels pares, les mares o els tutors/es del nostre alumnat en la gestió del centre.

d) Ajudar als pares, les mares o els tutors/es del nostre alumnat a poder exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre .

e) Facilitar la representació i la participació dels pares, les mares o els tutors/es del nostre alumnat al consell escolar i d’altres òrgans col·legiats del centre.

f) Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors/es del nostre alumnat amb la direcció i el professorat del centre.

g) Ajudar al nostre centre educatiu en la seva especial i concreta funció pedagògica.

h) Promoure la creació d’institucions, serveis i activitats complementàries al nostre centre, perquè és puguin ben encaminar  les possibilitats del alumnat segons les capacitats i aptituds de cadascú, d’acord amb una encertada orientació i aprofitant al màxim les ajudes d’organismes oficials i/o institucions vàriesque la nostra societat pugui oferir.

i) Promoure la pràctica d’esports i les competicions esportives.

j) Promoure activitats extraescolars  de caire educatiu, a saber : cursos acadèmics , escoles de pares, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc., els beneficiaris dels quals seran els associats i els seus fills/es.

k) Promoure la cultura i la llengua catalana, pròpia d’aquesta comunitat autònoma.

l) Promoure i fomentar les activitats relacionades amb el voluntariat.