El nostre estil educatiu

La nostra tasca educativa consisteix en acompanyar el procés de creixement integral i maduratiu del nostre alumnat

En aquest procés contemplam l’opció creient, mitjançant una progressiva educació i celebració de la fe en tots els nivells educatius.

Acompanyam cap al descobriment del Déu de Jesús, a través d’un procés persona, lliure i alliberador.

Els nostres educadors assumeixen aquesta responsabilitat de la seva pròpia realitat humana, respectant a la persona i assumint l’opció educativa del centre en sintonia amb el caràcter propi.

Oferim un estil educatiu que s’adapta a les necessitats de l’alumnat.

Valoram l’esforç personal de cada membre de la comunitat educativa, les relacions basades en la cordialitat, la confiança, la tolerància i el respecte; la responsabilitat individual; la sinergia del treball en equip i l’establiment de vincles duradors entre el Col·legi i tots els membres de la seva comunitat educativa. 

 

Centram la nostra atenció en la constant revisió i avaluació educativa, oberts a la innovació pedagògica i a la renovació d’instruments i metodologies, sempre orientats a la consecució d’aquests grans objectius. 

Aprendre a ser.

Aprendre a aprendre.

Aprendre a conèixer.

Aprendre a conviure.

Educam per una justícia que sobrepassi els límits exigits per a la dignitat i igualtat de le persones davant la Llei, obrint camins de fraternitat i col·locació més amplis i profunds. Per això, proposam la participació de la comunitat educativa en les iniciatives de la Fundació Concòrdia Solidària amb dues finalitats que es complementen. Sensibilitzar en la solidaritat i la justícia, donar suport, en la mesura de les possibilitats, a la realització de projectes de desenvolupament en aquells països empobrits on treballen els missioners, religiosos i laics, dels Sagrats Cors de Jesús i Maria.  

 

Volem oferir una formació completa i harmònica en la qual cada alumne i cada docent desenvolupin al màxim les seves capacitats i descobreixin les seves potencialitats, educant de manera personalitzada en un clima agradable de treball i en un procés en el qual es requereix la participació coordinada de tots els membres de la comunitat educativa.

 

Pretenem donar una resposta encertada i realista al nostre entorn i a les necessitat de les famílies que ens confien l’educació i la formació dels seus fills, amb una finalitat sobre moltes altres de formar bons professionals i bones persones compromeses amb els ideals i valots de l’humanisme cristià.