Visió

Al nostre centre ens plantejam els següents objectius :

– Assegurar, cada vegada més, la coherència i concreció entre els principis educatius del centre i els diferents aspectes de l’acció educativa.

– Mantenir actualitzats els nostres equipaments, recursos i infraestructures i incrementar-los progressivament en la mesura de les necessitats, quantitativa i qualitativament.

– Optimitzar la seva gestió i utilització, així com garantir els nivells exigits de prevenció, seguretat i mobilitat en qualsevol circumstància.

– Ser constants en el repte educatiu d’aconseguir una escola mediambientalment sostenible.

– Garantir una oferta de serveis complementaris i activitats extraescolars d’acord amb la necessitat dels mateixos que vegem per part de les famílies.

– Oferir la informació detallada del procés integral de l’alumnat (pedagògica, psicològica, de personalitat, de relació, etc.) que s’ofrereix a les famílies.

– Actualitzar constantment la formació de tot el personal del centre.

– Mantenir i incrementar els mecanismes i els espais de participació de les famílies en la vida del centre i mantenir l’àmbit de relació familiar que ens caracteritza.

– Augmentar progressivament les reunions formatives amb les famílies i la seva eficàcia.

Volem que en arribar a la finalització del curs 2012/13 s’hagin consolidat i millorat les següents iniciatives

En l’acció educativa

Avenços en l’educació en i per a l’esforç, l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques, i la innovació pedagògica.

En la Convivència al centre 

Una particular atenció en l’execució de tot allò que preveu el pla de convivència per a cada curs escolar orientat vers l’objectiu d’aprendre a conviure.

En els equipaments

Innovació i millores en noves tecnologies i TIC’s amb un pla progressiu d’implantació a totes les aules del centre per a:

1 . Millorar la qualitat en l’ensenyament-aprenentatge

2. Continuar amb l’opció de potenciar l’atenció a la diversitat.