Reglament de Regim Intern

 

Aquest Reglament té per objecte regular l’organització i el funcionament del centre Col.legi Sagrats Cors, titularitat dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, i promoure la participació de tots els que formen la comunitat educativa.

Veure adjunt