Què oferim?

Al Col·legi Sagrats Cors de Sóller  en la nostra  proposta educativa dirigida a famílies i alumnat i essent un centre  que gaudeix de la Certificació de qualitat en la Norma ISO 9001:2008 en  l’àmbit de l’ensenyament reglat,

OFERIM

 • Un equip estable de professorat i de personal no docent compromès i implicat humana i professionalment en la vida del centre i del poble. Un equip de persones que no escatima en la seva dedicació laboral, professional i educadora.
 •  La possibilitat de cursar en el mateix centre les tres etapes educatives concertades, cosa que permet un seguiment coordinat i sistematitzat del procés de creixement integral del nostre alumnat.
 • Un projecte lingüístic diferent en el context de la nostra comarca que té com a objectiu el domini en la comprensió i expressió de la nostra llengua, del castellà i de l’anglès.
 • L’estudi d’una primera llengua estrangera (anglès) des d’Infantil.
 • La intervenció d’especialistes en psicomotricitat, música i anglès a l’etapa d’infantil.
 • L’aplicació del recurs de la informàtica (aula d’informàtica amb 30 ordinadors) i noves tecnologies  en l’acció educativa: 7 aules dotades de pissarra digital, projector, ordinador sobretaula, connexió a internet i xarxa cablejada a tot el centre i wifi dins cada aula.
 • Una dotació de quatre especialistes en: pedagogia terapèutica, i audició i llenguatge  per una adequada atenció a la diversitat.
 • L’oferta de l’alemany com a segona llengua estrangera a ESO.
 • L’accés al centre amb supressió de barreres arquitectòniques.
 • El seguiment d’un protocol de seguretat per a les sortides escolars amb transport. 

 MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSITCA EN ANGLÈS

 • El centre ha iniciat i continua el procés d’implantació progressiva de les anomenades seccions europèes a Primària i a ESO per a millorar la competència lingüística en anglès.

 ENTUSIASMAT

És una proposta de treball estructurada , atractiva , motivadora  i estimulant , per despertar en els alumnes la curiositat i l’interès per les matemàtiques,  que té com objectiu principal ensenyar i acostar a  l’alumnat l’aprenentatge de les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat.

Així basant-se amb les intel·ligències múltiples , els conceptes matemàtics es treballen des dels 3 fins els 12 anys  a través de la manipulació , l’experimentació  i l’observació unida moltes vegades al joc.  El mestres  acompanyen  a l’alumnat durant aquest procés , que va del pensament concret  al pensament abstracte.

En el nostre centre ja està en marxa a totes les aules d’infantil i a 1r de primària amb molt bons resultats , i aquest curs 2015-2016 ja està implantat a 2n de primària.

FILOSOFIA 3/18

És un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant de reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l’escola.

“La tradició filosòfica ha treballat sempre un cos específic de conceptes que han estat considerats importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. 
Exemples d’aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat”.

M.Lipman  Filosofia a l’escola

Durant el curs 14/15 han realitzat sessions de filosofia des de l’alumnat de 3 anys fins l’alumnat de 4t de primària i aquest curs 15/16, s’implanta a 5è EP. 

TREBALL COOPERATIU

 Basat en l’aprenentatge cooperatiu , una forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips o grups  reduïts de feina , (anomenats equips d’aprenentatge cooperatiu o feina per taules ….) , en els quals els membres de cada grup s’ajuda entre sí  per dur terme la resolució de la tasca encomanada aconseguint aprendre   entre tots .

El camí que fan és  gairebé més important que la finalització de la tasca , és un procés que necessita de diàleg , de posada en comú , de consens , de distribució de tasques i rols , de responsabilitat , de compromís  ……… en definitiva de treball de moltes de les capacitats bàsiques

 Per això , no només s’empra perquè l’alumnat aprengui més o millor els continguts escolars, sinó també perquè aprenguin a treballar en equip com un  contingut més. Es duu a terme des de EI fins a ESO.

També oferim els nostres Serveis Complementaris, Activitats Extraescolars, altres activitats i recursos:

 • Ampli horari de guarderia: 7:00 a 9:00 i de 16:00 a 17:00.
 • Menjador escolar per a tot l’alumnat amb serveis especials per a l’alumnat d’Infantil: parc infantil, migdiada, higiene bucal i altres.
 • Gabinet psicològic per a l’alumnat d’infantil i primària amb suport informatitzat amb realització de proves d’avaluació psicopedagògica a Infantil 5 anys, i a l’any de finalització de cada un dels cicles de Primària.
 • Realització de proves d’avaluació psicopedagògica als cursos d’ESO.
 • Servei  assistit de biblioteca amb connexió a Internet de 16:00 a 17:00.
 • Un ventall d’activitats extraescolars que pel seu contingut presenten un perfil diferenciat de l’oferta habitual. 
 • Saló d’actes  equipat de calefacció-refrigeració, de mitjans audiovisuals i de noves tecnologies.
 •  Una realitat viva molt important: la participació de les famílies en la vida del centre que s’evidencia en:

–       El dinamisme i implicació de l’Associació de pares/mares.

–       En els moments de trobada entre alumnat, famílies i personal del centre (Concert Nadal, foc Sant Antoni, festa fi de curs, etc.

–       La capacitat de generar, conjuntament col·legi i Apa, projectes que s’implanten i que comporten millores.