QUI SOM?

La Congregació de MISSIONERS DELS SAGRATS CORS DE JESÚS I MARIA, fundada pel P. Joaquim Rosselló l’any 1890, és l’entitat titular d’aquest centre.

La tasca educativa que duu a terme la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, neix de la seva profunda vocació missionera i del desig de comunicar, per tots els mitjans possibles, que Déu és Amor. És una vocació missionera que vol compartir amb tota la nostra Comunitat Educativa.

Ja el mateix P. Joaquim, fundador de la Congregació, va veure en l’educació de la infantesa i de la joventut un àmbit de missió. L’evangelització és una proposta educativa. La seva vocació missionera es tradueix avui, en els nostres centres, en una passió per l’educació integral de les persones. Els centre educatius són, des d’aquesta perspectiva, uns àmbits privilegiats de la nostra missió educativa, duita a terme en sintonia amb el carisma i l’estil dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria.

D’aquesta manera, formant part de l’Escola Catòlica, els nostres centres són una opció educativa específica i diferenciada, amb una identitat que inspira l’estil propi i el Projecte Educatiu de l’escola Sagrats Cors. Aquesta aposta definida i decidida per l’educació, l’entenem com una missió compartida en la que tots els integrants de la Comunitat Educativa: Titularitat, Famílies, Alumnat, Professorat, Personal no docent, etc, som corresponsables. Tots cooperam en la consecució de la mateixa finalitat. 

La nostra identitat.

1. Creim en l’educació en totes les seves manifestacions. Una educació compromesa amb els nostres valors i la nostra tradició de qualitat, serena, solidària i des del cor com correspon al carisme de la nostra congregació titular. El nostre ideal és que els valors estiguin presents en tota la tasca del col.legi com a camí per a la nostra dimensió missionera.

2. Situam a la persona en el centre del procés educatiu. S’atén, així, al seu desenvolupament total i harmònic, d’acord a la concepció cristiana de l’home i de la vida. Apuntam a una educació integral que atén totes les dimensions de la persona: corporal, intelectual, afectiva, social, ecològica, lúdica, estètica i trascendent.

3. Desitjam ser significatius en la transmissió dels valors evangèlics. La formació integral de l’alumnat a l’escola inclou la formació religiosa, en vistes a proporcionar els coneixements bàsics de la doctrina catòlica, juntament amb continuat diàleg entre fe ciència i cultura. Però el col.legi no és catòlic exclussivament perquè s’imparteix l’assignatura de religió, sinó per l’estil, el clima, les relacions existents entre els estaments, l’enfocament educatiu i els valors proposats. Els nostres centres no redueixen la seva funció a la mera transmissió de valors teòrics, sinó que tracta primerament de viure’ls a la comunitat educativa, per després convertir-los en conviccions sòlides i hàbits ben arrelats. Per això, consideram imprescindible potenciar els següents valors:

El valor de la persona.

Defensam de dignitat de la persona humana, de tota persona humana, sense cap tipus de discriminació.

El valor de la llibertat.

Déu ens l’ha donada. No sols hem de defensar la nostra, sinó també respectar i defensar la dels altres.

El valor de la creació.

No sols és valuosa i digna una part de la creació que és l’ésser humà. Tota la naturalesa és digna i ha de ser respectada.

El valor de la trascendència.

És a dir, el valor de l’obertura de l’home. L’home no és un ésser reclòs en el seu cos i en els seus sentiments. No ha d’estar tancat en sí mateix, ni en la seva pròpia nació, ni en el seu món. Si no tancam cap aspecte de l’alumne, és probable q ue arribi fins a Déu. Tampoc tancam les portes a altres que no són de la nostra religió o ideologia en la recerca d’una sana col.laboració en qüestions que afecten al bé comú.

El valor de l’opció pels dèbils de la terra.

Existeixen elsd que pateixen a causa de la pobresa, la malaltia, l’opressió i la injustícia. Són els preferits de Jesús, a qui tenim per Mestre. Hem d’estimar a tots, començant pels que més necessiten del nostre amor: els dèbils de la terra als que anomenan traspassats, perquè uneixen la seva passió a la de Jesús que, a la creu, té el cor Traspassat.