Orientació

A través de l’Equip de Suport  per a l’alumnat d’infantil i primària i el Departament d’Orientació; les funcions del servei d’Orientació són:

a)    Participar en l’elaboració i l’avaluació del Pla d’Acció Tutorial per al conjunt del centre.

b)    Coordinar l’elaboració, la realització i l’avaluació de les activitats d’orientació de l’acció educativa del centre.

c)    Asessorar tècnicament els òrgans del centre en relació amb les adaptacions curriculars, els programes de reforç educatiu i els criteris d’avaluació i de promoció d’alumnes.

d)    Proporcionar als alumnes informació i orientació sobre alternatives educatives i professionals.

e)    Elaborar activitats, estratègies i programes d’orientació personal, escolar, professional i de diversificació curricular.

f)     Aplicar programes d’intervenció orientadora d’alumnes.

g)    Realitzar l’avaluació psicopedagògica individualitzada dels alumnes i elaborar propostes d’intervenció, així com orientar l’escolarització dels que presentin necessitats educatives especials.

h)   Cooperar en la preparació d’activitats de recuperació i reforç educatiu, i en la millora de la interacció social.

i)     Col·laborar en la prevenció de dificultats educatives en el desenvolupament personal dels alumnes i ajudar a resoldre-les.

j)     Promoure la cooperació entre l’escola i la família per a la formació integral dels alumnes.

k)    Coordinar, donar suport i oferir suport tècnic a activitats d’orientació, de tutoria, i de formació i de perfeccionament del professorat.

l)     La realització de proves d’avaluació psicopedagògica a Infantil 5 anys, i a l’any de finalització de cada un dels cicles de Primària i  als cursos d’ESO.

m)  L’assesorament als pares i mares del nostre alumnat.